"عوامل مختلف شوراهای ولایتی را ضعیف و ناتوان ساخته است"

باميان(پژواک،٢٩ميزان٩۴): "يکى از مشکلات عمدۀ ضعف شوراهاى ولايتى را گماشتن افراد بدون بررسی کاربُرد و موثريت آنها در شوراها از طرف احزاب سیاسی تشکيل ميدهد."
اين موضوع، درسيمينار پنج روزه اى در ولايت باميان ابرازشد که درآن، بیش ازیکصد تن  ازاقشار مختلف شامل نهاد های مدنی، محصلین و فرهنگیان شرکت داشتند.
اسماعیل ذکی رييس شبکۀ جامعۀ مدنى وحقوق بشرباميان ميگويدکه چهارعامل عمده باعث ضعف شوراهای ولایتی شده که يکى آن، گماشتن همينگونه افراد سياسى مى باشد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "سه چالش ديگر شامل اجتماعی ، فردی وقانونی بوده که دربخش اجتماعی مردم براساس منطقه، قوم وعقیده، رای میدهند که ازابتداسبب میشودکه اشخاص ناتوان در شوراهای ولایتی راه پیدا نمایند. "
ذکى که به حيث آموزگاردراين سيمينارنيزبوده، افزود که مشکل سوم عوامل فردی اعضای شوراهای ولایتی است که بدون تجربه وشایستگی وارد، رقابت به انتخابات میشوند ودربخش قانونی اکثر وکلا باجعل اسناد فراغت صنف دوازدهم، خود را تثبیت کرده اند.
رييس شبکۀ جامعۀ مدنى وحقوق بشر باميان گفت که اگراین چالشها ازسرراه شوراهای ولایتی برداشته نشود، شوراهامنزوی وکارآمدنخواهند بود وبیشترآسیب آن به مردم خواهدرسید؛ زیرانمیتوانندمشکلات مردم رادرک نمایند ونمایندگی خوب از شهروندان داشته باشند.
علی اکبر نوید یکی ازاشتراک کنندگان سيمینار گفت که نظریات بسیار مهم ازطرف اشتراک کنندگان ارائه شد و امیدواراست که این نظریات وبررسی عوامل ضعف شوراهای ولایتی ازطرف مقام هاى  ذیدخل جدی گرفته شده ودر قانون انتخابات نیز گنجانيده شود.
وی علاوه نمود: "مااگر شوراهای ولایتی خوب وکاراداشته باشیم، نواقص کاری درادارات کم شده وولایات رو به توسعه وانکشاف خواهد رفت."
محمدزمان همدرد عضوشوراى ولايتى باميان، گفت که چالش هايى که دراين سيمينار نشاندهى وارزيابى شده، منحصر به باميان نيست؛ اما کم تاثيرى شوراهاى ولايتى که درسيمينار روى آن بحث گرديده، دقيق است.
وى به پژواک گفت: "اين برميگردد، به قانون انتخابات که درآن گنجانيده شود که کسى که به شورا راه پيدا ميکند چه اشخاصى باشند."
همدرد گفت که بايد کميسيون مستقل انتخابات، به مردم آگاهى بدهد که کسانى که نامزد شوراهاى ولايتى ميشوند کارفهم باشد و به منافع مردم بينديشند.
اين عضو شوراى ولايتى افزود: "نظر من اين است که درمجموع در افغانستان وضعيت بحرانى و جنگى است، ممکن است که شوراهاى ولايتى کم تاثير باشند؛ اما باميان امن است وما تاحد توان طبق لايحۀ وظايف، کار خود را انجام ميدهيم و وظايف محوله را به وجه خوب به پيش مى بريم."
اين سيمینار ازطرف موسسه(توسعه وتعلیمی توران افغانستان) که درکابل موقعیت دارد وازطرف موسسه توانمندی (تقویه جامعه مدنی افغانستان ) تمويل ميگردد، برگزار شده بود.
جواد امید ریيس اين موسسه گفت که آنها تدویراین بحث ها ومصاحبه های انفرادی را جمع آوری نموده ونتایج تحقیقات درمورد کم تاثیری شوراهای ولایتی وعدم برگزار نشدن انتخابات شاروالی ها را به نشر میرسانند تا کمکى در زمینه رفع چالش ها باشد .
وی افزود که قبل ازاين، چنين برنامه هارا در ولایات کابل وبغلان نيزداير نموده و نظریات نخبگان جامعه درمورد کم تاثیری شوراهای ولایتی ارزیابی گرديده و قرار است که همچو برنامه ها درآينده درولايات ديگر دنبال گردد.
نويد گفت: "این تحقیقات ما، بانهادهای ذیدخل حکومت وکميسیون انتخابات شریک ساخته میشود تا در مورد یک شوراى ولايتی کارا کمک نماید."

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.