بامیان(پژواک، ٢عقرب٩٧): کميسيون شکایات انتخاباتی در بامیان، ضمن شکایت از کم کاری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در روز انتخابات؛ برای ثبت شکایات برای ناظرین این نهاد، برگه های درج شکایت داده نشده است.
محمد هادی امیری رییس دفتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در بامیان، به آژانس خبری پژواک گفت که برگه های درج شکایات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات سپرده شده؛ تا با سایر مواد به مراکز رای دهی انتقال یابد.
موصوف افزود که این برگه ها با مواد انتخاباتی، به ولایات و مراکز رای دهی انتقال یافت؛ اما این برگه ها در روز انتخابات برای درج شکایات، در اختیار ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار نگرفت.
به گفته او، دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بامیان، پس از برگزاری انتخابات، ۱۹۰ برگه درج شکایت را به این کمیسیون فرستاده تا شکایات در آن ها درج شود.
وی علاوه کرد، در ولایت بامیان ۱۵۰ شکایت در مورد نگرانی ها از انتخابات به ثبت رسیده و یکی از این شکایت ها مربوط به کمسیون شکایات انتخاباتی از عدم سپردن برگه های درج شکایات به ناظرین این نهاد می باشد.
رییس دفتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در بامیان، خاطر نشان کرد که عدم سپردن برگه های درج شکایات به ناظرین این کمیسیون، خود یک تخطی محسوب می شود؛ چون ناظرین به دلیل نبود فورم رسمی، شکایات را در کاغذ ها و کتابچه های غیررسمی ثبت کرده اند.
به گفته او، بیشتر این شکایات مربوط به تخلفات و تخطی هايی چون استفاده از صلاحیت های دولتی و مداخله بعضی از زورمندان در امور انتخابات می باشد، که در روزهای آینده به تمامی این شکایات رسیدگی خواهد شد.
اما علیشاه مصباح رییس دفتر ساحوی کمسیون مستقل انتخابات در بامیان، گفت در هر مرکزی که شکایت وجود داشته، برای کارمندان کمیسیون شکایات، برگه درج شکایات داده شده؛ اما در مراکزی که شکایت وجود نداشته، برای آنان فورمه ثبت شکایات داده نشده و این طرزالعمل کمیسیون می باشد.
وی افزود: «اوراق و فورمه ثبت شکایات که بعداً هم به کمیسیون شکایات انتخاباتی سفید فرستاده شده، به خاطر درج شکایات بعدی است که بعد از روز انتخابات اگر شکایت وجود داشته باشد ثبت گردد.
او خاطر نشان کرد که عدم سپردن برگه ها در روز انتخابات، هیچگاه تخطی پنداشته نمی شود؛ چون مطابق به طرزالعمل کمسیون مستقل انتخابات، اجراآت شده است.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.