Add new comment

گردیز(پژواک، ۳ جدی ۹۷): مسئولین څارنوالی استیناف پکتیا می گویند که مکتوب های نامزدان معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی پکتیا، به تاریخ ۲۰ عقرب سال جاری، در جریان اعلان بررسی شمار زیادى شکایت های انتخاباتی، در یک کنفرانس اذعان کرد که چهار نامزد را به اتهام تقلب، پرکردن صندوق های رای از طرف شب و اعمال زور، به څارنوالی معرفی نموده اند.
این کمیسیون، نُه روز بعد از تاریخ ذکر شده، دو نامزد دیگر را نیز به اتهامات مشابه و با سپری شدن دو هفته، یک نامزد دیگر را به اتهام تذکره های جعلی، به څارنوالى معرفى نمود.
هدایت عصمتی مسئول ولایتی کمیسیون شکایات آن زمان گفته بود: "نواب منگل، شایسته جان احدی، فریدالله ځاځی و حفیظ الله مبارز، از جمله نامزدانى که زورگویی کرده و شبانگاه صندوق های رای را پر نموده بودند، به څارنوالی معرفی شده اند."
اما با گذشت یک ونیم ماه، څارنوالی استیناف پکتیا می گوید که تاکنون در مورد مکتوب رسمی را دریافت نکرده است.
څارنمل عنبر پاچا مسئول څارنوالی استیناف پکتیا، به پژواک گفت که کمیسیون شکایت های انتخاباتی، در خصوص معرفی رسمی کدام نامزد، هیچ سندی را عنوانی این اداره ارسال نکرده است.
پاچا فیصله های کمیسیون شکایات را پیش از وقت عنوان کرد و گفت که بعد از این اعلان، پیرامون موضوع متذکره با مسئول کمیسیون گفتگوی تیلیفونی انجام داده؛ اما موصوف اذعان کرده که در این عرصه، سوء تفاهم صورت گرفته است.
نامبرده افزود: "تا امروز، از کمیسیون شکایات کدام مکتوب رسمی دریافت نکرده ایم. گرچه آنها اعلان نموده بودند؛ اما این اعلان پیش از وقت است."
 از جانب دیگر، هدایت عصمتی مسئول ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، به پژواک گفت که به کارمندانش دستور داده بود تا دوسیه های ابتدایی متذکره را به څارنوالی ارسال کنند؛ اما علت عدم ارسال آن را پیگیری خواهند کرد.
عصمتی به پژواک گفت که دوسیه ها را به څارنوالی محول می سازد؛ اما بعد از فیصله نهایی، افراد متهم را مورد پیگرد قرار می دهد.
نامبرده افزود: "به آمر دارالانشا دستور داده بودم، نامبرده اذعان کرد که صبح همان روز ارسال نمودیم، صرف یک مسئله است که تا زمان فیصله نهایی، از نزد آنان تحقیقات شروع نخواهد شد، اکنون در حیطه صلاحیت خود، دوسیه های ابتدایی را به څارنوالی ولایتی گسیل داشته ایم."
نامزدان ولسی جرگه، فضاى متذکره را مبهم و قابل نگرانی عنوان می کنند و بر بررسی شفاف تمام شکایات و فیصله های منصفانه اصرار می ورزند.
جمعه گل افغان یکتن از نامزدان متذکره، به پژواک گفت که تمام امور انتخابات، باید روشن و قانع کننده باشد.
 نامبرده گفت: "انتخابات روند ملی است و باور مردم بر این پروسه و کمیسیون های انتخاباتی موضوع اساسی است، هر عمل انجام شونده باید واضح باشد، کمیسیون شکایات موضوع را که یاددهانی می کند، طبعاً به اساس شواهد خواهد بود، اکنون باید آن را انجام دهد، در مورد اجراآت لازم نماید، هیچگونه ابهام قابل قبول نیست."
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پکتیا هم در زمره ولایاتى قرار دارد که انتخابات پر تقلب در آن برگزار شده است.
نتایج ابتدایی انتخابات پکتیا، هنوز هم اعلام نشده است

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.