شوراى ولايتى لوگر، ٩ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال جارى (١٣٩٣ خورشيدى)، سه عضو پيشين نيز به شورا راه يافته و هيئت ادارى شورا به شکل ذيل تعيين گرديده است:
رييس: حسيب الله ستانکزى
معاون: عدالت عبدالرحيمزى
منشى: محمد ناصر غيرت
 
١-هما احمدى:
هما احمدى بنت سيداحمد؛ درسال ١٣٥٤ خورشيدى، در قريۀ سيد حبيب الله شهر پل علم مرکز ولايت لوگر متولد گرديده است. موصوف، از صنف دوازدهم ليسه بى بى فاطمه در لوگر فارغ شده و بعداً سند فراغت را از ديپارتمنت ساينس دارالمعلمين لوگر به دست آورده است.
احمدى تا سال ١٣٨٨ خورشيدى، در مکاتب مختلف براى مدت هفت سال به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده و بعداً وظايف مختلفى را در دواير مختلف ادارۀ مهاجرين ملل متحد و کميسيون انتخابات انجام داده است. موصوف، همچنان به حيث مربى در برنامۀ همبستگى ملى ايفاى وظيفه کرده و يکى از اعضاى پيشين اين شورا ميباشد. احمدى علاوه بر وکالت در شوراى ولايتى، عضو دفتر ولايتى شوراى صلح در لوگر نيز ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۳۸۲۸۸۸
٢- نفيسه هجران:
نفيسه هجران بنت محمد على؛ درسال ١٣٥٨ خورشيدى در قلعۀ على خان پل علم متولد گرديده است. موصوف، از صنف دوازدهم ليسۀ شهد سعديه بلخى، درسال ١٣٨٧ خورشيدى فارغ و بعداً تحصيلات خود را در بخش ساينس دارالمعلمين لوگر، در سال ١٣٩٠ به اتمام رسانده است.
هجران، از اعضاى سابق شوراى ولايتى ميباشد و قبل از وکالت، به حيث معلم در بعضى مکاتب ولايت لوگر ايفاى وظيفه کرده است. خانم هجران علاوه بر آن، در دفاتر ولايتى کميسيون انتخابات در لوگر و پکتيا کار کرده است.
شماره هاى تماس: ۰۷۹۳۵۹۱۰۲۹/۰۷۷۴۸۲۰۳۲۶
٣-سيد قريب الله سادات:
سيد قريب الله سادات فرزند سيد شاه آغا سادات؛ در سال ١٣٤٩ خورشيدى، در قريۀ سيدا منطقۀ کلنگار پل علم متولد گرديده است. موصوف از ليسۀ جهادى کلنگار، درسال ١٣٧١ فارغ  شده و تحصيلات عالى خود را در رشتۀ اقتصاد پوهنتون کابل، در سال ١٣٧٩ خورشيدى، به اتمام رسانده است.
وى، مدت هفت سال به حيث مدير تثبيت حقوق در وزارت شهدا و معلولين ايفاى وظيفه کرده و همچنان اخيراً در يک شرکت ساختمانى وظيفه داشته است.
شماره هاى تماس: ۰۷۸۰۳۰۵۰۶۰/۰۷۷۹۰۳۰۶۰۹
٤-عدالت عبدالرحيمزى:
عدالت فرزند نور محمد عبدالرحيمزى؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى، در منطقۀ سفيد سنگ ولسوالى محمدآغۀ اين ولايت متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدايى را در مکتب قريۀ خود به اتمام رسانده و سند صنف دوازدهم را از ليسۀ عبدالعلى مستغنى به دست آورده است. عدالت، در سال ١٣٨٨ به پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون کابل راه يافت و فعلاً محصل صنف چهارم اين پوهنتون ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۸۳۰۰۶۹۸۰
٥-محمدقسيم صديقى:
محمدقسيم صديقى خوشيوال  فرزند عبدالاحمد؛ درسال ١٣٥١ خورشيدى در قريۀ ميانه ده ولسوالى خوشى متولد گريده است. موصوف، در سال ١٣٦٩ از ليسۀ اتحاد فارغ گرديده و تحصيلات خود را بعد از وقفۀ چند ساله، در ديپارتمنت ساينس دارالمعلمين لوگر، درسال ١٣٩١ خورشيدى انجام داده است. خوشيوال قبل از وکالت، به حيث مدير سوادآموزى ولسوالى خوشى وظيفه داشته و همزمان، رييس شوراى محلى ولسوالى نيز بوده است. موصوف، يکى از اعضاى شوراى عالى صلح ولايت لوگر نيز ميباشد.
شماره هاى تماس: ۰۷۹۷۶۷۵۰۶۰/۰۷۷۹۹۳۶۹۹۹
٦-محمدناصر غيرت:
محمد ناصرغيرت فرزند محمدنظير؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى، در قريۀ برگ ولسوالى محمدآغه متولد گرديده است. موصوف، تعليمات ابتدايى و ثانوى را در ليسۀ عمر ثانى پشاور انجام داده و از فارغين سال ١٣٧٢ خورشيدى اين ليسه ميباشد.
غيرت، بعد از فراغت براى مدت دو سال محصل ديپارتمنت اسلاميات دارالمعلمين لوگر نيز بوده و درسال ١٣٩٠ خورشيدى، از اين بخش فارغ گرديده است. وى، از بيست سال گذشته بدينسو در بخش هاى مختلف رياست معارف اين ولايت و مکاتب مختلف، به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده است.
موصوف، بعد از پيروزى در انتخابات شوراى ولايتى سال جارى، در انتخابات داخلى شورا نيز به حيث منشى شورا انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۸۹۹۱۲۸۸
٧- عبدالولى وکيل
عبدالولى وکيل فرزند حاجى عبدالوکيل، درسال ١٣٥٦ خورشيدى، در قريۀ اکبرخيل ولسوالى ازره متولد شده و درسال ١٣٧٧ ه ش، از ليسۀ اتحاد پشاور فارغ گرديده است. وکيل، تحصيلات عالى خود را  درسال  ١٣٨٣ ه ش، در  پوهنځى طب پوهنتون ننگرهار انجام داده و بعداً با وزارت صحت عامه، (دفتر کمک دهندۀ ملل متحد براى افغانستان(يوناما)، USAID يا اداره انکشافى بين المللى امريکا، اى آر دى، صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال(يونيسف) و آى آر سى ايفاى وظيفه نموده است.
موصوف، يکى از اعضاى سابق شوراى ولايتى ميباشد و در انتخابات سال جارى نيز توانست به اين شورا راه يابد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۰۶۰۰۷۰۰
٨-محب الله صالح:
محب الله صالح فرزند صالح محمد؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدى، در قريۀ کندهارى هاى ولسوالى محمدآغۀ ولايت لوگر متولد گرديده است. وى، از ليسۀ ابن يمين ولايت جوزجان، درسال ١٣٨٠ خورشيدى فارغ گرديده است.
موصوف قبل از وکالت، از ١٣ سال گذشته بدينسو با تعدادى از موسسات غيردولتى کار کرده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۳۲۲۴۶۶
 ٩-حسيب الله ستانکزى:
حسيب الله ستانکزى فرزند عبدالعظيم؛ درسال ١٣٦٧ خورشيدى، در قريۀ پورک پل علم متولد گرديده است. وى، تعليمات ابتدايى خود را در ليسۀ کلنگار انجام داده و در سال ١٣٨٤ خورشيدى، از ليسۀ عبدالهادى داوى کابل فارغ گرديده است. ستانکزى، درسال ١٣٨٦ خورشيدى به پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون کابل شامل شده و سند ليسانس خود را درسال ١٣٨٩ خورشيدى، از اين پوهنتون به دست آورد.
موصوف بعد از فراغت، به حيث مشاور روابط عامۀ مقام ولايت لوگر تقرر يافت و اين وظيفه را براى مدت دو سال پيش برد. موصوف، در انتخابات شوراى ولايتى سال جارى، به شوراى ولايتى راه يافت و بعداً در انتخابات هيئت ادارى شورا، به حيث رييس شوراى ولايتى انتخاب شد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۳۲۲۴۶۶