نيازمحمد اميرى فرزند حاجى قلندر، درسال ١٣٣٩ خورشيدى در ولسوالى ده يک ولايت غزنى متولد گرديده است.
موصوف تعليمات ابتدايى خود را در قريۀ خود و تحصيلات عالى را در پوهنځى حقوق پوهنتون دعوت در کابل، تا درجۀ ليسانس به پايان رسانده است.
موصوف در هنگام جهاد مردم افغانستان يکى از اعضاى حزب جهادى اتحاد اسلامى به رهبرى استاد سياف بود و به پاکستان نيز هجرت کرده است.
 موصوف بعد از سقوط رژيم طالبان، نمايندۀ مردم غزنى در دور اول ولسى جرګۀ بود.
اميرى بعد از آين مصروف کاروبار آزاد شد و رياست شوراى سراسرى مردم غزنى را نيز به عهده داشت.
موصوف با زبان هاى پشتو، درى و انگليسى صحبت کرده ميتواند  وعضوى حزب دعوت ميباشد.