Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:45

 
اهل هنود  و سکهـ  مستقر در کابل ميگويند که آ نها درانتخابات اشتراک ميکنند و خواست هاى مهم شان از رئيس جمهورآينده  ، تهيه  محل مناسب براى هندو سوزان ، ايجاد مکاتب به زبان مادرى براى اطفال شان و شريک ساختن آنها در وظايف دولتى ميباشد .                                      
اين اقليت مذهبى که  قبل از آغاز جنگهاى داخلى  ( ١٣٧١ ) تعداد شان به   ٢٠هزار   ميرسيد ؛ اما به اساس  جنگهاى داخلى و در دوران امارت طالبان، مانند هزاران مردم ديگر مجبور به ترک منازل شدند .
همچنان قرار گفته هاى مسوولين اين قشر ، تعداد آنها سه سال قبل به پنج ٥٠٠٠   تن ميرسيد که حالا به  دليل بى کارى و ديگر مشکلات ، حدود ٣٠٠٠ کاهش يافته است .
 اينها ميگويند که قبل از حکومت مجاهدين ( ٧١_١٣٧٥ ) آنها هيچ مشکلى نداشتند و مانند ديگر اتباع آرام بودند اما بد بختى آنها بعد از آغاز همين حکومت شروع شد .
پيشه اکثريت اينها ، تجارت ، رخت فروشى ، طبابت يونانى و د کاندارى مى باشد .
اين ها قبلا در ولايت مختلف مخصوصا در کابل ، غزنى ، قندهار ، خوست  و ... بود و باش داشتند .
بعد از جنگها،  طبقه ثروت مند آنها،  افغانستان را ترک کردند؛ اما  طبقه غريب  آن هنوز هم در اين کشور به سر ميبر ند .
 اين قشر در شورا ى ولايتى و ولسى جرگه نماينده گان ندارد؛ اما در مشرانو جرگه يک سناتور انتصابى دارد .
اين گزارش در هفته اخر اسد به اساس مصاحبه با  شش تن که يکى آن خانم مى باشد ، در مورد انتخابات آينده  در  شهر کابل  تهيه شده است .
سناتور : مشکل عمده  نبود مکاتب به زبان مادرى  است
اوتار سنگهـ  سناتور اننصابى  اهل هنود و سکهـ  به آژانس خبرى پژواک گفت که اينها  به مکاتب به زبان مادرى  ، جاى مناسب براى سوزاندن مرده هاى وسرپناه ضرورت دارند.
وى ميگويد که انها به درمسالهاى ضرورت دارد اما  اکنون در مسال کارته پروان و درمسال شهر جلال آباد نيز در خطر  است و در انجا کدام پلان دولتى  تطبيق  ميشود .
اوتار سنگهـ  ميگويد ، که انها د رانتخابات اشتراک ميکنند و افزود : 
  ((  ما از رئيس جمهورآينده امنيت ،صلح ،وحدت ملى وبرابرى ميخواهيم واز حکومت آينده ميخواهيم همان حق وحقوق را که به برادران مسلمان ميدهند به ما هم بدهند .)) 
انارکلى : کانديدان براى اهل هنود و سکهـ هيچ برنامه ندارد
انارکلى هنريار کارمند کميسيون مستقل حقوق بشر  ميگويد که آنها درانتخابات شرکت ميکنند؛ اما وى از کانديدان رياست جمهورى انتقاد کرد.
 وى گفت که هيچکدام آنها درمورد اين اقليت مذهبى برنامه وپلان خاصى نداشتند وحتا دربيانيه هاى خود از آنها ياد آورى نکرده اند .
انار کلى گفت که اهل هنود وسک درپست هاى عالى دولتى ، وظيفه ندارند و ميگويد که  حضور شان دراين پستها به اساس شايستگى  بايد درنظرگرفته شود .
سوندر سنگهـ : به مشکلات توجه نشده
سوندرسنگهـ   ٢٧ ساله  که   درمندوى کابل دکان دارد ، ميگويد که به يک کانديدى که مشکلات مردم غريب را حل نمايد ؛ راى ميدهد .
به گفتۀ  موصوف ،  از طرف حکومت هاى گذشته وفعلى به مشکلات آنها هيچ توجه نشده وبايد حکومت آينده به مشکلات آنها به خصوص محل براى هندو سوزان توجه کند زيرا آنها يک هندوسوزان درقلعه چه شهر کابل  دارند،  اما مردم محل   به آنها مزاحمت ميکنند .
شپ
وى ميگويد که مردم محل به آسانى نمى ماند که آنها مرده هايشان را بسوزاند .
دکاندار :  زنده گى خراب شده
 
ورندرسنگ ٤٢ ساله باشنده کارته پروان که سه اولاد دارد وفعلاً دکاندار درمندوي کابل است گفت که درانتخابات به کانديد مورد نظر ش راى ميدهد واز وى ميخواهد که به زندگى اهل هنود وسک توجه کند .
موصوف علاوه نمود: (( ما درولسى جرگه نماينده نداريم که بايد داشته باشيم ودردولت سهم ما معلوم باشد ودرقسمت محل هندوسوزان ،نبود مکتب وسرپناه براى ما توجه شود که زندگى ما بسيار خراب است .))
به گفته ورندرسنگ ،اهل هنود وسک خواهان حقوق مساوى وبرابر  مانند ساير اتباع کشور هستند و بايد  مانند ساير اتباع کشور زمينه تحصيل وکار به آنها مهيا ګردد .
به گفته موصوف براى اطفال آنها مکاتب خاص به زبان مادرى وجود ندارد ، و اطفال شان در ديگر مکاتب توسط شاگردان توهين ميشوند و به همين دليل، آنها به مکتب رفتن دل نمى کنند .
پندت : زمينه تدريس به زبان مادرى ضرورت مهم است
نرندرسنگهـ  پندت  درمسال جوى شير کابل که ٤٢ سال دارد وپدر سه فرزند است ميگويد که درانتخابات گذشته اشتراک نموده بود ودراين انتخابات هم راى ميدهد؛ اما درپنج سال گذشته درزندگى آنها هيچ تغييرى نيامده است .
وى نيز مانند ديگران  از رئيس جمهور خواست تا زمينه آموزش را به اطفال شان به زبان هندى فراهم سازد .
وى ميگويد که تعليم به زبان مادرى حق  اطفال است و بايد اين حق برايش داده شود .
نماينده  :  هندو سوزان نداريم
ارمان سنگهـ  دکاندار درمندوى ونماينده اهل هنود وسک درشوربازار کابل که ٣٨ سال دارد ، پدر ٦ فرزند است.
وى  ميگويد که درانتخابات شرکت ميکند واز رئيس جمهور آينده ميخواهد تا خدمت که   به مسلمانها انجام ميدهد به آنها هم انجام دهد .
موصوف نيز مشکل اساسى شان را نبود محل براى هندوسوزان خواند.
 وۍ افز ود: (( مثليکه يک طفل به شير مادر ضرورت دارد؛ ما هم به محل هندو سوزان ضرورت داريم . ))
وى افزود  :
 ((  اکنون  وقتى ما مرده خودرا ميسوزانيم مردم  سر ما سلاح وسوته ميکشد درحاليکه قبل از جنګها ما اين مشکل را نداشتيم .))
موصوف گفت که اگر حکومت مشکل اهل هنود وسک را حل نميکند، همه اين مذهب را از اين کشور جواب بدهند .