د ځوانانو د همغږى کولتورى ټولنه:
اين اتحاديه نخستين نهاد مدنى لوگر است که درسال ١٣٨٦ه ش به هدف هماهنگى جوانان و فعاليت هاى مربوط آنها ايجاد گرديده است .
 
د نويو ځوانانو ټولنه:
اين  نهاد که ده ها عضو دارد به هدف فعاليت در بخش تعليمى براى جوانان ايجاد گرديده است .
 
د محمداغى فعاله ځوانان:
اين اتحاديه به هدف تنظم فعاليت هاى فرهنگى ، اجتماعى و سپورتى جوانان ايجاد گرديده است .
 
انجمن اجتماعى وفرهنګى جوانان فعال افغان:
اين اتحاديه که برخى بيشتر اعضاى آن زنان است ، به هدف بلند بردن ظرفيت هاى جوانان در اين ولايت تاسيس گرديده است .
 
د افغان ځوانانو او ښځو د ظرفيتونو د لوړولو ټولنه:
اين اتحاديه نيز يک اتحاديه فعال زنان است که کارهاى بيشتر آن با بلند بردن ظرفيت ها و ايجاد ورکشاپ ها متمرکز است .
 
د ځوانانو او محصلينو ټولنه:
اين اتحاديه که برخى بيشتر اعضاى آن جوان و محصلين تشکيل کرده به هدف حل مشکلات جوانان و ايجاد هماهنگى در بين شان تاسيس شده است .
 
 د ښځو د عدالت غوښتنی ټولنه:
اين اتحاديه به هدف فعاليت در بخش تعليم براى زنان ايجاد گرديده است.
 
د سوداګرو ښځو ټولنه:
اين اتحاديه که تعداد اعضاى آن تا بيست تن ميرسد ، به هدف تقويت اقتصاد زنان، رشد صنايع دستى ، ايجاد نمايشگاه ها و بازاريابى براى صنايع دستى تاسيس شده است .
 
د لوگر د زده کوونکو ټولنه:
اين اتحاديه به هدف فعاليت هاى در بخش تعليمى ايجاد هماهنگى بين شاگردان از سوى يکتعداد شاگردان لوگر تاسيس شد .
 
د قادرشاه کلى فرهنګى ټولنه:
اين اتحاديه مصروف فعاليت هاى سواد آموزى، محافل ادبى و اجتماعى ميباشد که تعداد اعضاى آن تا بيست تن ميرسد .