Data Gathered Date: 

Friday, March 29, 2013 - 11:30

آژانس خبرى پژواک،در مورد انتخابات رياست جمهورى نظرخواهى مردم ولايات را آغاز نموده است . در اين سلسله ،  نظريات شمارى از باشنده گان ولايت  هرات را با خواننده گان شريک ميسازد .
  اين نظريات شامل  سهم گيرى  مردم در انتخابات ، خواستهاى آنان از حکومت و اعتر اضات آنها بر حکومت مى باشد .
 اين ولايت که در غرب کشور در موقعيت دارد ، از جمله ولايت صنعتى است .  هرات ، که داراى ١٥ ولسوالى است ، در شوراى ولايتى ١٩ کرسى دارد .
قرار معلومات توريالى غوثى معاون اتحاديه صنعتکاران هرات، در جريان هفت سال گذشته ، در اين ولايت، حدود ٣٠٠ فابريکه توليدى ايجاد گرديده ، که اکثريت آن در شهرک صنعتى فعاليت دارند.   
در تهيه اين گزارش، از نظريات  هفت  باشنده مرکز و سه ولسوالى هرات  استفاده شده است  که با آنها در هفته دوم سرطان مصاحبه ها صورت گرفته است.
صنعتکار : پيشرفت اقتصادى و چالشها
  غلام حسين ٣٢ ساله باشنده ناحيه هفتم شهر هرات ومعاون شركت سيم وكيبل حقدوست، بر سهم گرفتن در انتخابات تاکيد ميکند .
 وى ميگويد  :" من درانتخابات اشتراك ميكنم و به خاطر ادامه روند دولت سازى راى ميدهم."
وى گفت كه اكنون وضعيت افغانستان به ويژه هرات  نسبت به هفت سال گذشته بهتر شده است؛ صد ها فابريكه صنعتى ساخته شده اند ،سرمايه گذارى هنگفت درهرات صورت گرفته است واين همه ازنتايج حکومت منتخب   است . 
غلام حسين از تمديد برق ايران وتركمنستان به هرات واستفاده از آن در فابريكات سخن گفت
اما وى به کمبودى هاى حکومت نيز اشار ه کرد و فساد ادارى، عدم تامين امنيت مطمئن سرمايه گذاران را از ضعف حکومت خواند .
 به گفته موصوف، ناامنى مردم را از سر مايه گزارى دلسرد نموده است .
  کاريگر ساختمانى : بيکارى مشکل عمده جوانان
   فضل احمد ٢٥ ساله كارگر ساختمانى باشنده قريه ماروا ولسوالى پشتون زرغون گفت كه هنوز تصميم نگرفته است كه آيا  درانتخابات شركت كند يا نه!
وى اظهار داشت كه با توجه به حضور كشورهاى زياد  درافغانستان، هنوز هم تعداد زيادى ازجوانان بيكار هستند وحتى مجبورند همانند زمان حكومت كمونيستي براي كار به كشورهاي همسايه بروند.
فضل احمد درادامه گفت اگر فرصت ملاقات با رئيس جمهور كرزي  پيدا كند؛ به وى خواهد گفت كه اگر براى مردم كار پيدا كند وشكم مردم سير شود، جرم وجنايت كم ميشود آبادى زياد خواهد شد.
اما شمارى از باشنده گان اين شهر صنعتى ميگويند که تا هنوز در مورد اينکه به کدام کانديد راى دهد تصميم نه گرفته است .
محصل : نگرانى و اشتراک در انتخابات
 الياس ٢٠ ساله محصل صنف دوم انستيتيوت تخنيك هرات گفت كه هنوز تصميم نگرفته است كه به چى كسىاز نامزدان رياست جمهورى راى بدهد؟
وى گرچه از حکومت موجوده قسمى اظهار  رضايت کرد؛ اما  گفت كه ضعف ادارى وفساد سبب شده  كه نتايج چندان رضايت بخش نباشد.
وى همچنان از وخيم شدن امنيت ابراز نگرانى کرد .
الياس در ادامه گفت كه هرچند به برگزارى انتخابات شفاف اطمينان ندارد؛ اما چاره اي به جزء شركت درانتخابات هم وجود ندارد.
به عقيده موصو ف برگزارى انتخابات ، فر هنگ انتخابات را رايج ميسازد و اين فر هنگ  نتايج خوبى را براىنسل هاى آينده در پى دارد.
بازگشت کننده از ايران : وعده ها عملى نمى شوند .
  حاجي محمد ٥٥ ساله از جمله مهاجرين بازگشت كننده  و باشنده مركز ولسوالى شيندند مى باشد .
وى گفت که در انتخابات سهم ميگيرد و به کانديدى راى ميدهد که  مفكوره جوان داشته باشد  وطرحهايش براى محو فساد وآوردن نظم وامنيت دركشور موثر  باشد .
وى گفت که بايد به عقايد همه كس احترام گذاشته شود  و از كسانى كه مبتكر طرح هاى نو و شايستگى دارند حمايت كرد .
به گفته موصوف، حکومت فعلى وعده هاى که به مردم شيندند داده عملى ننموده و هيچ پروژه بازسازى قابل توجه را در اين ولسوالى عملى نكرد .
کوچى :  قوت هاى خارجى عامل جنگها ست
غلام رسول ٣٨ ساله  و يکى از  کوچيان که از ولسوالى گلران هرات   براى فروش مواشى به شهرهرات آمده است گفت كه تا وقتى كه قواى بيگانه در كشور باشند؛ راى دادن خوب نيست .
وى مدعى شد كه خارجى ها هر فردى كه بخواهند به قدرت مينشاندند و يك انتخابات دروغى را راه ا ندازى ميكنند.
به گفته وى ، خراب شدن امنيت ، بلند رفتن بهاى مواد خوراكى ،سوختى ، رشوه  وفساد در ادارات حكومتى موجود است .
وى همچنان برحضور نيروهاى خار جى انتقاد کرد و گفت که اينها مخالف  با فرهنگ  ودين افغانها است .
اما وىگزينه ديگر را در صورت عدم اشتراك درانتخابات ارايه نكرد .
خانم منزل : امکانات زنده گى خوبتر شده است
ثريا  ٢٦ ساله که خانم خانه است و  در ناحيه سوم شهر هرات زندگى ميکند  گفت كه انتخابات بهترين راه   بيرون ر فت  از وضعيت كنونى است.
به گفته موصوف، اگر همه مردم درانتخابات اشتراك كنند، صد درصد امنيت تامين خواهد شد و كشور پيشرفت خواهد كرد.
ثريا از برق دايمى ،آب آشاميدنى پاك ،سرمايه گذارى زياد در امور صنعتى ،ساخت جاده هاى نو وايجاد مراكز تفريحى را از برکت حکومت منتخب کنونى خواند .
اما وى فساد ادارى و نظام مصلحتى را از نکته هاى منفى حکومت کنونى خواند .
معلمه : وضعيت مکاتب خوب نيست
بهار فکورى يکى از معلمان ليسه دخترانه ولسوالى غوريان ،ميگويد که شاگردان اين مکاتب، زير شعاع سوزان و يا در خيمه ها درس ميخوانند و همچنان با کمبود کتب درسى مواجه اند .
 وى گفت که از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا در مورد اين مشکلات توجه نمايد .
هر ات که در غرب کشور موقعيت دار د؛ از جمله ولايات صنعتى به حساب ميرود.