پل علم (پژواک، ٢٦سرطان٩٢): شمارى از باشندگان لوگر مى گويند که وضعيت امنيتى اين ولايت روز تا روز خرابتر ميشود، که باعث نگرانى مردم گرديده است.
حاجى محمدصادق باشندۀ قريۀ پورک و يکى از سران قومى، به آژانس خبرى پژواک گفت که وضعيت امنيتى در اين ولايت، بسيار خراب شده و زندگى مردم را با مشکلات مواجه کرده است.
وى افزود که فعاليت هاى مسلحانه در منطقه وجود دارد، مردم همواره احساس ترس مى کنند که باعث مشکلات روانى درآنها گرديده است.
به گفتۀ وى؛ جنگ چريکى، انفجارات ماين، قتل هاى مرموز، انفجار دروازه هاى شمارى از منازل در جريان شب و نشر شبنامه ها از سوى مخالفين مسلح، چيزهايى اند که باعث ترس و نگرانى هاى مردم گرديده است.
وى افزود: روزى نيست که يک خبرناگوار نداشته باشند.
محمد رفيع باشنده منطقۀ پادخواب پل علم گفت که مردم، همواره با آمدن فصل بهار احساس خوشى ميکردند؛ اما اکنون ترس دارند که جان خود را در کدام حادثه از دست بدهند.
وى گفت: روزى نيست که صداى فيرها در آن شنيده نشود، ناامنى هاى موجود، تاثيرات منفى بر زندگى مردم گذاشته است.
نجيب الله باشندۀ ولسوالى برکى برک گفت که از اثر ناامنى، شب و روز نا آرام است، حاکميت دولت از سال ١٣٨٧ بدينسو، صرف تا ولسوالى محدود است و نيروهاى امنيتى، بدون عمليات از ولسوالى ها به قريه ها رفته نمى تواند.
به گفتۀ وى، خانواده هاى اکثر اين ولسوالى ها، از اثر ناامنى ها به کابل کوچ کرده اند.
داکتر محمد دين باشندۀ چرخ و متنفذ قومى به پژواک گفت: فکر مى کند که ولسوالى چرخ، از نگاه ناامنى، در سطح کشور بى مانند است.
به گفتۀ وى، مخالفين مسلح تمامى راه هاى رفت و آمد را از ماين هاى ريموت کتنرول پُرکرده و مردم در قريه ها به شکل آزاد رفت و آمد کرده نمى توانند.
کمال خان باشندۀ ولسوالى ازره گفت که ولسوالى آنها، از پنج ماه گذشته بدينسو در محاصرۀ مخالفين مسلح قرار دارد، تماس هاى تيليفونى قطع است و مردم با قحطى مواجه اند.
موصوف افزود که تمامى راه هاى مواصلاتى اين ولسوالى، از سوى طالبان بسته شده و به کسى اجازه نمى دهند که رفت و آمد نمايند.
به گفتۀ وى، مشکلات امنيتى ولسوالى خودرا مکرراً با شوراى ولايتى و مقام ولايت مطرح کرده؛ اما تاکنون هيچ اقدام عملى نکرده اند.
آژانس خبرى پژواک، درمورد با ٣٠ تن از باشندگان مرکز و شش ولسوالى صحبت کرده که اکثريت شان، از وضعيت امنيتى در مناطق خود شکايت داشتند و مى گفتند که وضعيت امنيتى نسبت به سال گذشته، خراب تر شده است.
داکترعبدالولى وکيل رييس شوراى ولايتى لوگر نيز تاييد کرد که ولايت لوگر، در يک وضعيت خراب امنيتى قرار دارد و اکثر مناطق، با تهديد امنيتى مواجه است.
به گفتۀ وى، افراد مسلح خارجى و داخلى در اين ولايت وجود دارند و شمارى از مناطق را تحت تصرف خود درآورده و هرکارى که ميخواهند، انجام ميدهند.
موصوف علاوه کرد که در مورد، مکرراً در جلسات امنيتى ولايت اشتراک کرده و نگرانى هاى خود را با نيروهاى امنيتى شريک ساخته؛ اما اکثراً طرح هاى امنيتى دولت افغانستان تنها روى کاغذ مى ماند.
داکتر وکيل افزود که مخالفين مسلح، محاکم صحرايى را در مناطق تحت تصرف شان ايجاد کرده و مردم به آنها مراجعه مى کنند.
به گفتۀ وى، ولايت لوگر از نقطه نظر استراتيژيک، براى مخالفين مسلح بسيار مهم است و آنها ميخواهند که کابل را با استفاده از لوگر تهديد نمايند.
دين محمد درويش سخنگوى والى لوگر، هر چند فعاليت مخالفين مسلح را در لوگر تاييد کرد؛ اما گفت که نيروهاى امنيتى برجسته تر شده و جواب مخالفين مسلح را در هر حالتى داده ميتوانند.
وى علاوه کرد که کشورهاى همجوار، براى رسيدن به اهداف شان، به ولايت لوگر ارزش ميدهند؛ از همين رو علاوه بر طالبان داخلى، افراد مسلح خارجى را نيز به اين ولايت اعزام کرده اند.
موصوف افزود که مردم عام از ظلم مخالفين مسلح به تنگ آمده اند و اين کار، باعث شده که جوانان خود را به صفوف پوليس محلى اعزام نمايند.
سمونوال رييس خان صادق آمر امنيت قوماندانى امنيه گفت که مخالفين مسلح، توان جنگ رويارو با نيروهاى دولتى را از دست داده اند؛ اما جاسازى ماين ها، جنگ هاى چريکى و کشتار مردم عام، هنوزهم ادامه دارد.
 موصوف باور دارد که امسال، صفوف نيروهاى امنيتى تقويت يافته و گليم مخالفين مسلح را در لوگر محدود کرده اند.