پل علم (پژواک، ٢٥ سرطان ٩٢):مسوولين لوگر مى گويند که کارهاى وسيع باسازى در ١١ سال گذشته در اين ولايت صورت گرفته است .
دين محمد درويش سخنگوى والى لوگر مى گويد که صدها پروژه بزرگ وکوچک در يازده سال گذشته در بخش هاى زراعت، معارف، صحت و ساير بخش ها در لوگر تطبيق شده و مردم عملاً از آن استفاده مى نمايد .
 به گفتۀ موصوف، علاوه بر شاهراه کابل- لوگر، تمامى راه هاى مواصلاتى بره کى برک، چرخ و خوشى به شکل اساسى و پخته اعمار کرده است.
وى همچنان مى گويد که درحدود ١١٩ پلچک و بيشتر از ٦٠٠ متر مربع ديوارهاى استنادى در راه هاى مواصلاتى قره و قصبات اعمار کرده است .
 موصوف مى افزايد که ١٥ کيلومتر سرک در داخل شهر پل علم  قيريزى شده که با اعمار آن شکل شهر پل علم تغيير يافته و نود درصد ادارات دولتى از ساختمان هاى اساسى و پخته برخوردار است .
درويش مى گويد که درحدود ١٢باب ساختمان مراکز صحى و کلينيک ها علاوه بر مرکز در ولسوالى  اعمار و در پهلوى آن ساختمان هاى پشين مراکز صحى باسازى شده است .
 به گفتۀ وى، اکنون کار روى بعضى پروژه هاى عام المنفعه ادامه دارد که شفاخانۀ ٣٠٠ بستر نايب امين الله خان در لوگر از نمونه هاى خوب آن است که از سوى پاکستان به هزينۀ ٤٥ميليون دالر امريکايى اعمار ميشود .
سخنگوى والى مى افزايد که برنامه همبستگى ملى در ٦١٠ قريۀ به سطح ولايت تطبيق گرديده و پروژه هاى مختلف دلخواه مردم  در آن عملى گرديده است .
 وى گفت که ٨٠٠ حقله چاه آب صحى آشاميدنى براى مردم در لوگر حفر شده و مشکل نبود آب از بين برده است .
دين محمد رويش مى گويد که علاوه بر تطبيق پروژه معدن مس عينک دو پروژه بزرگ ديگر نيز که عبارت است از سرک دوم کابل-پل علم و کارهاى برق در سال جارى آغاز خواهد شد .
 به گفتۀ موصوف، با آغاز اين پروژه ها زمنيه کار براى صدها تن مساعد خواهد شد و وضعيت اقتصادى مردم بهبود خواهد يافت .
وى افزود که شمارى از کارهاى باسازى در مناطق نا امن بنا بر همکارى مردم تطبيق کرده ؛ اما مناطق بيشتر محروم مانده و اگر امنيت بهتر گردد، پس امور باسازى در مناطق نا امن نيز آغاز خواهد شد .
 
انجنيرهمايون عمر رييس زراعت لوگر مى گويد که سيستم  زراعتى لوگر نسبت به قبل تغيير زياد ، حاصلات زراعتى آنان بيشتر و مشکلات کمتر گرديده است .
وى گفت ، در چند سال گذشته تخم ها و کود کيمياوى به ارزش ميليون ها دالر امريکايى به سطح ولايت  به دهاقين توزيع کرده است .
موصوف مى افزايد، يک ورکشاپ آموزشى زنبور عسل براى باشندگان لوگر داير کرده بود که درحدود ٧٠٠ تن در آن اشتراک داشت و چيزى هاى زياد دربخش  تربيه زنبور عسل آموختند.
رييس زراعت لوگر مى گويد که اکنون شکل زراعت در لوگرتغيير کرده و زارعين دربخش زراعت از راه هاى جديد کار ميگيرد.
 همچنان شاهپورعرب سخنگوى رياست معارف مى گويد که از آغاز حکومت موقت تا کنون براى ٢٢٠ باب مکتب، يک دارالمعلمين و يک دارالعلوم ساختمان هاى جديد و عصرى اعمار شده است .
څارنوال حمزه معاون رياست اقتصاد مى گويد، هرچند کارهاى باسازى تا يک حد در لوگر صورت گرفته؛ اما هنوزهم باسازى قابل قناعت صورت نگرفته و پول کمک تاحدى بيشتر به جيب هاى شخصى رفته است .
داکترعبدالولى وکيل رييس شوراى ولايتى لوگر به آژانس پژواک گفت ، هر چند کارهاى باسازى قابل توجه در اين ولايت صورت گرفته؛ اما به گفتۀ وى، تاحد بيشتر اساسى نيست ، بلکى شکل نمايشى را دارد .
وى مى گويد، اگر دولت از آغاز با پروژه هاى بينادى اتکا مى کرد ، از يک سو پول پروژه ها بيجا مصرف نمى شد و از سوى ديگر، زمينه کار براى صدها جوان مساعد کرده که اين وضعيت اثر مستقيم وغير مستقيم بر امنيت گذاشته است.
 عبدالرحمن متنفذ قومى قريۀحصار  پل علم وعضوى شوراى انکشافى مى گويد که در يازده سال گذشت به کار انکشاف متوازن و پيشرفت هېچ نوع توجه صورت نگرفته است.
 حاجى حبيب الله عضوى شوراى محلى ولسوالى محمد اغه مى گويد که آنها از دولت ميخواهند تا در مرود معدن مسک عينک وضاحت دهد ، تاکنون تعهدات که در آغاز پروژه با مردم بسته بود عملى نکرده است .
اسدالله حمتيارباشندۀ ولسوالى خروار ونمايندۀ مردم لوگر در ولسى جرگه مى گويد که به ولسوالى خروار هيچ کارنشده ، سرک ها تخريب ، آب آشاميدنى وجود ندارد ، مکاتب بى تعيمر است و کارهاى لازم در بخش زراعت نيز صورت نگرفته است .