شوراى ولايتى نورستان، ٩ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، هيچ يک از اعضاى پيشين به شوراى ولايتى راه نيافته است.
١- خليل الله:
خليل الله فرزند غلام مصطفى باشنده قريۀ اتتى ولسوالى برگمتال  ولايت نورستان ميباشد و درسال ١٣٥٥ خورشيدى متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و قبل از وکالت شوراى ولايتى، به حيث معلم و همچنان به حيث مشاور فرهنگى با تيم بازسازى ولايتى نيروهاى خارجى(پى آر تى)  در ننگراج ايفاى وظيفه کرده است. غيور سابقه سياسى ندارد.
٢-عبداللطيف نهضت يار:
عبداللطيف نهضتيار فرزند حاجى اميرمحمد باشنده قريۀ واماو  ولسوالى واماى نورستان است و در سال ١٢٥٠ خورشيدى، در قريۀ آبايى خود چشم په جهان گشوده است. موصوف تحصيلات خود را در پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون ننگرهار انجام داده و در دروان جهاد و مقاومت، رييس کميتۀ سياسى مجاهدين در زون شرق و رييس دفتر حاجى عبدالقدير بود.
موصوف، قبل از اين به حيث رييس څارنوالى نورستان ايفاى وظيفه کرده و قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، آمر انجنيرى لواى ٧٤٤ بود.
٣-محمدظاهر نورستانى :
محمد ظاهر نورستانى فرزند اکبرخان، درسال ١٣٥٧ خورشيدى در منطقۀ پپرستان ولسوالى کامديش ولايت نورستان متولد گرديده است. موصوف تاصنف ١٢ درس خوانده و قبل از وکالت، به حيث رييس شرکت ساختمانى ايفاى وظيفه ميکرد. موصوف سابقۀ سياسى ندارد.
٤-سعيدالله پاينده زى کامپروال:
موصوف، فرزند حافظ عبدالقيوم والى نورستان است. موصوف  درسال ١٣٦٧ خورشيدى در پارون مرکز ولايت نورستان متولد گرديده و باشندۀ ولسوالى واماى اين ولايت ميباشد.
موصوف،  فارغ التحصيل پوهنځى انجنيرى پوهنتون پوليتخنيک کابل است و قبل از رسيدن به کرسى وکالت شوراى ولايتى، مصروف تحصيل بود و کدام سابقۀ سياسى ندارد.
٥-مولوى زينت الله وفا:
مولوى زينت الله فرزند سيد رسول باشندۀ پارون مرکز ولايت نورستان ميباشد و درسال ١٣٤٣ خورشيدى در منطقۀ آبايى خود متولد گرديده است.
وفا تا صنف ١٢ درس خوانده و تعليمات دينى را در مدارس مختلف انجام داده است. موصوف، قبل از وکالت رييس شرکت ساختمانى شخصى وى بود و کدام سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٢٩٧٥٠٠٨
٦- الحاج خوشحال اتيکان:
خوشحال اتيکان فرزند نورالله باشندۀ ولسوالى وايگل نورستان است که در سال ١٣٤١ خورشيدى، در منطقۀ آبايى خود متولد گرديده است. موصوف تعليمات خود را در بخش نظامى تا صنف ١٤ انجام داده و قبل از وکالت، براى دوبار به حيث رييس امنيت ملى نورستان ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٧٧٧١٠١١٤
٧-مولوى عمر فاروق قانونى:
عمر فاروق قانونى فرزند عبدالعزيز، درسال ١٣٥١ خورشيدى در منطقۀ کانتيوا پارون مرکز ولايت نورستان متولد گرديده است. موصوف، فارغ التحصيل جامع الاسلاميه عربستان سعودى ميباشد و قبل از وکالت، در مرکز به حيث معلم ايفاى وظيفه ميکرد. موصوف در هنگام جهاد همراه با گروه هاى جهادى يکجاد بود و فعلا با کدام گروه سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ  تماس : ٠٧٠٨٤١١٦١٨
٨-بى بى عطيفه نورستانى:
عطيفه بنت عبدالجبار باشندۀ ولسوالى برگمتال ولايت نورستان ميباشد که درسال ١٣٦٤ خورشيدى، در برگمتال نورستان شرقى متولد گرديده است. موصوف، تا صنف ١٢ درس خوانده و فعلاً محصل صنف دوم پوهنځى طب پوهنتون روښان در ننگرهار ميباشد. موصوف، در انتخابات سال جارى شورا هاى ولايتى به شورا راه يافته و کدام سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٣٣٢٩١١٢
٩-بى بى زينب:
بى بى زينب بنت عبدالقيوم باشنده درۀ  وايگل ولسوالى وايگل ولايت نورستان ميباشد و درسال ١٣٦٨ خورشيدى، در درۀ وايگل متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده  و قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، کدام وظيفه نداشت و سابقۀ سياسى نيز ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٨٦٠٧٨٢٧