باميان (پژواک١٣اسد٩٢) : بامیان ازجملۀ ولايات محدودى است که بعد ازسقوط حکومت طالبان،ساختمانهای دولتی و سرک قير درین ولایت وجود نداشت، اما با روى کار شدن حکومت جديد، روند بازسازی در قالب پروژه های کوچک وبزرگ اجرا شده است.
مردم همواره از بطى بودن روند بازسازى شکايت نموده ، تا حدى که پنج سال قبل،مردم و نهادهاى مدنى، يک مساحت سرک را در داخل شهر باميان کاهگل کرده تا بدينگونه اعتراض خود را نسبت به بى تفاوتى دولت در امر بازسازى بازتاب داده باشند.
اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والى بامیان ميگويد که تا حال حدود 130 کیلو متر سرک قیر ریزی گردیده و80  درصد تعمير هاى دولتی ساخته شده است .
وی مى افزايد که پروژه های دیگر عام المنفعه نيز به بهره برداری سپرده شده که شامل احداث ، ترميم و جغل اندازی بیش از دوصد کیلومتر سرک و ساخت صدها پل وپلچک درمناطق مختلف بامیان بوده است.
احمدى به پژواک گفت که درعرصۀ معارف نیز کارهايى صورت گرفته که ميتوان از اعمار اضافه ازیکصد باب مکتب ياد کرد. همچنان دربخش ایجاد کوپراتیف ها، ترویج وتوزیع تخم های زراعتی کارهای مفیدی انجام شده است .
انجنير سلمانعلی صادقی ریيس انکشاف دهات بامیان ميگويد که بیش از شش ميلیون دالر در بخش تطبیق پروگرام همبستگی ملی درین ولایت مصرف شده است.این پول در پروژه های مختلف مانند سرک سازی، پروژه های بند برق، ساخت مکاتب، سربند های کوچک آبی وبرق سولرى( آفتابی) به مصرف رسیده است .
به گفتۀ صادقى، پروژه های همبستگی ملی سبب شده است تا سطح زندگی و اقتصاد مردم عام بالا برود.
اما شماری از اعضای شوراى ولایتی و نهاد های مدنی پروژه های کار شده را نا کافی دانسته، میگویند که مهمترین کار حکومت فقط قیر ریزی يکصد کیلومترسرک از مرکز بامیان تا مرکز ولسوالی یکاولنگ بوده است.
حسین داد احمدی یکی از فعالان مدنی در بامیان به پژواک گفت: (( آنچه را که دولت در ولایت بامیان در بخش بازسازی کارکرده، بیشتر مربوط خودش میباشد تا مردم .))
وی علاوه کرد که ساخت تعمیر ادارات دولتی مربوط خود دولت است ودولت برای خود جاى ومکان ساخته ومفاد چندانی برای مردم ندارد .
اين فعال جامعۀ مدنى مى افزايد،آنچه که مستقیماً زندگی مردم را بهبود بخشیده، فقط پروژه های همبستگی ملی و قيرريزى يکصد کیلومتر سرک باميان-يکاولنگ است که برای مردم مفید بوده است .
حیدرعلی احمدی یکی از اعضای شوراى ولایتی بامیان نیز در مورد باز سازی میگوید که کار قابل ملاحظه يی صورت نگرفته وحتی اسناد در دست دارد که بعضی از پروژه ها راپور شان داده شده، ولى پروژه يی در آن منطقه موجود نیست .
به گفتۀ وى، چندین حلقه چاه درمناطق مختلف ویک پايه پل که در گزارش بازسازی ریاست انکشاف دهات بامیان درسال 1391  آمده بود وقتی شوراى ولایتی آنرا ارزیابی نمود، اصلاً آن پروژه ها در ساحه موجود نبود.
با آنهم شماری ازشهريان باميان، روند باز سازی را غنیمت شمرده به این باورند که اين روند هرچند کُند بوده، اما باز هم اثرات  خود را داشته است .
محمد اسلم یکی از شهريان بامیان ميگويد که ده سال قبل در بامیان شهری وجود نداشت وچهره بامیان شبیه یک دهکده بود، اما حالا با ساخت وسازهايی که صورت گرفته اين دهکده به یک شهر تبدیل شده است.
وی مى افزايد: ((قبلاً در داخل بازار بامیان وقتی گشت وگذار میکردیم پُر از خاک میشدیم، اما حالا وضعیت فرق کرده وداخل بازار قیر ریزی گردیده وحتی پیاده روهای آن ميزائيک فرش شده است .))
محمد ناصر یکی دیگر ازشهريان ميگويد: ((به نظر من وضعیت باز سازی در وضعیتى که افغانستان در جنگ است وبیشتر هزینه ها در مسایل امنیتی وجنگی به مصرف میرسد رضایت بخش است .))
وی علاوه کرد  که افغانستان از خود پول ندارد وتمامی باز سازی هايش مربوط به کشورهای کمک دهنده میباشد به همین علت مردم  راضی هستند.
به گفتۀ ناصر، فعلاً ماستر پلان شهر تطبیق شده وصدها پروژه بزرگ وکوچک تطبیق گرديده، ساختمانهای مجلل چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی اعمار گردیده واین نشاندهندۀ  باز سازی درین ولایت است .
اما تعداد ديگرى از مردم، بازسازی را غیر متوازن خوانده به این باورند که در يک دهۀ اخير، امور بازسازی نسبت با دیگر ولایات با تبعیض اجرا شده است .
محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علماى بامیان گفت که تا هنوز مرکز اينولایت، برق ندارد، در حالیکه دریا از کنار شهر بامیان میگذرد .
وی علاوه کرد که صدها مکتب تعمیر ندارند ، در بخش زراعت انکشافات رونما نگردیده، سرکهای که بامیان را به کابل وصل ميکند، در داخل بامیان قیر ریزی نشده است .
محسنى ميگويد : (( با این حال چطور خود را بقبولانیم که دولت در بخش باز سازی در باميان کار کرده است ومردم از باز سازی مستفید شده اند.))
سخنگوى شوراى علماى باميان اضافه کرد: (( بازسازی های کمی که در بامیان انجام شده هم ما نمیتوانیم نادیده بگیریم، اما در دیگر ولایات همینقدر باز سازی در سطح یک ولسوالی شان انجام شده است .))