بغلان ١٥ عضو شوراى ولايتى داشته، اما محمد رسول محسنی  رييس آن با ١٢ تن دیگر در حملۀ انتحارى ماه ثور ١٣٩٢ در مقابل ریاست شورا در شهر پلخمرى کشته شد و ١٠ تن ديگر جراحت برداشت و طالبان مسلح مسووليت اين حمله را به دوش گرفتند.
١- محمد رسول محسنی:
 محمد رسول محسنی فرزند محمد محسن در سال 1349  در ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان تولد شد. در١٤ سالگى  در صف جهاد و تنظيم جمعيت اسلامی پیوست .بعد از پیروزی مجاهدین، به حيث قوماندان کندک تانک غند 507 فرقۀ بيست بغلان مقرر گرديد.محسنى در وقت مقاومت در جنگ با طالبان نقش مهم داشت ودر سال 1388 نامزد شورای ولایتی شد  و تا زمان کشته شدنش، درين سمت کار ميکرد.
٢-اسد الله شهباز   :
اسد الله شهباز فرزند عتیق الله  در سال 1361 در قریه شاهی خیل ولسوالی بغلان مرکزی  چشم به جهان گشوده،  دورۀ ابتدائیه و ليسه را در مکتب شاهی خیل  به پایان رساند ه و بعد به شغل آزاد تجارت پرداخت.در سال 1388 نامزد شورای ولایتی گرديد و تا اکنون به حيث معاون شورای ولایتی ايفاى وظیفه میکند.موصوف در این مدت شامل پوهنتون  شبانه ولایت بغلان شده و اکنون محصل سال دوم پوهنځی  حقوق  وعلوم سیاسی میباشد .
شماره تماس: 0700714600
٣- ذبیح الله رستمی :
ذبیح الله رستمی فرزند  عبدالغفار  در سال 1365 در قریه میان شهر  ولسوالی خوست  ولایت بغلان متولد شده ،دوره ابتدائیه  و لیسه  را در لیسه عبدالرحمن خان ولسوالی خوست  به پایان رسانده  و در سال 1385 از رشته ادبیات زبان در پوهنتون بغلان فارغ گرديده است.در سال 1386 در  دفتر وزیر زراعت کار کرده و بعد از نامزدى در سال 1388 در شورای ولایتى بغلان تا حال به صفت منشی شورا کار میکند .
شماره تماس: 0700010210
 ٤- جهانگیر جوان:
جهانگیر جوان فرزند عبدالله  در سال 1351 در ولسوالی دهنه غوری بغلان تولد شده، فارغ صنف دوازدهم و شش  سال  مدیر ترانسپورت ولایت بغلان بود. درسال 1377 مدیر لوژستیک غند اوپراتیفی بود ودر سال 1378 شرکت ساختمانی  برادران عبدال را ایجاد نمود .
شماره تماس: 0706792525
٥- قدرت الله وفا:
قدرت الله وفا فرزند حاجی خان محمد  در سال 1361 در قریه تنگی مرچ  ولسوالی بُرکه ولایت بغلان  چشم به جهان گشوده،دوره  ابتدائیه و لیسه را  در لیسه شیرخان  ولایت کندز به پایان رسانده و بعد شامل پوهنځی حقوق پوهنتون بلخ گرديد.
شماره تماس: 0706792020
٦- مولوی زین الله الدین علوی :
مولوی زین الله الدین علوی فرزند غلام الدین  در سال1344 در ولسوالی جلگه ولایت بغلان تولد شده ، دورۀ ابتدائیه تا صنف ششم را در مکتب  جلگه خوانده و بعد شامل مکاتب خصوصی دینى شده  و تاصنف  چهارده  در مدارس دینی تحصیل نموده است. در سال 1359 عضویت جمعيت سلامی را کسب کرده  و مصروف جهاد شد.  در سال 1366 توسط دولت وقت گرفتار و زندانی گردید  و بعد از یکسال آزاد شده.  درسال 1368 به صفت  نمایندۀ حرکت اسلامی  ولايت بغلان در پاکستان  معرفی شد.  وى در سال 1371 به کشور  برگشت  و در سال 1384 نامزد شورای ولایتى بغلان شده  ودر دو دوره ، عضو شورای ولایتی بغلان میباشد .
شماره تماس: 0706791515
 ٧- داکتر فیصل سميع:
فرزند محمد سمیع  در سال 1350  در شهر پلخمری  مرکز ولایت بغلان تولد شده ،تعليمات ابتدایى و عالى را  در لیسه حضرت  عمر فاروق به پایان رسانده  و بعد شامل پوهنتون علوم صحی کابل گرديد  و اکنون وکیل دور دوم شورای ولایتی بغلان است.
شمار تماس: 0700444441
٨- محمد خلیل انوری:
محمد خلیل انوری فرزند محمد انور درسال 1346 در ولسوالی  فرنگ ولایت بغلان تولد گرديده، دوره مکتب ابتدائیه را در ولسوالی فرنگ  سپرى کرد  و سپس به صفوف مجاهدین  در جمعيت اسلامى پیوست . در زمان جهاد در پاکستان آموزش نظامی دیده  و بعداز آن قوماندان غند ضربتی در ولسوالی فرنگ تقرر يافت.وی بعد از پیروزی مجاهدین به امریکا رفته  ودر سال  1388 به  بغلان برگشت و اکنون وکيل دور دوم شوراى ولايتى بغلان است.
٩-علم جان:
علم جان فرزند محمد جان در سال 1342  در  شهر پلخمری مرکز بغلان تولد شده  ، تعليمات ابتدايى  را در مکتب چشمه شیر خوانده و بعد از آن در سال 1357 به صف مجاهدین حزب اسلامی به رهبرى گلبدين حکمتيار پیوست  و مصروف جهاد شد. وی در سال 1388 خود را نامزد شورای ولایتى نموده وکيل دور دوم اين شورا در بغلان است.
شمار تماس: 0706791616
١٠- حاجی محمد :
حاجی محمد فرزند گل احمد در سال 1348 در ولسوالی بُرکه  بغلان  چشم به جهان گشوده، در سال 1364 با جمعيت اسلامی پیوست و بعد از پیروزی مجاهدین  به حيث افسر در فرقه ٢٠ پیاده بغلان توظیف شد.تا سال 1388 ایفای وظیفه نموده و از طريق نامزدى به شوراى ولايتى تا کنون به حيث عضو آن فعاليت ميکند.
شماره تماس: 0705999991
 ١١- فضل الدين مرادی:
فضل الدين مرادی فضل الدين مرادی  فرزند حاجی مراد  در سال 1356 در ولسوالی جلگه ولایت بغلان متولد شده و دوره ابتدايیه و ليسه را در مکتب  مرکز ولسوالی  به پایان رسانده است.مرادی در وقت جهاد به جمعيت اسلامی پیوست و بعداز پیروزی مجاهدین  به شهر پلخمری آمد و درسال 1388 خود را نامزد شورای ولایتی نمود و به حيث نماینده مردم ولسوالی جلگه در شورای ولایتی راه يافته است. وى  دراین مدت شامل موسسه تحصیلات عالی فرهنگ شده  است .
شماره تماس: 0706791919
١٢- گلشن جان نوابی:
گلشن جان نوابی فرزند  محمد نسیم در سال 1343 در ولسوالی خان آباد ولایت کندز  متولد شده ، دورۀ ابتدائیه را در مکتب  نسوان  نمبر يک و دوره لیسه را در نسوان مرکزی کندز سپرى نمود. بعد شامل تربیه معلم کندز گرديده و پس از فراغت به صفت معلم  در لیسه حوای شهر پلخمری توظيف شد . تا سال 1388 در مکاتب مخلتف ایفای وظیفه  مى نمود . وى اکنون عضو شورای ولایتى بغلان میباشد .
شمارۀ تماس: 0706792424
١٣- زرغونه ستانکزی:
زرغونه ستانکزی فرزند عبدالجلیل در سال1352 در دند غوری شهر پلخمری تولد شده است، تا صنف یازدهم در لیسه آمنه فدوی کابل درس خوانده  ودر انتخابات سال 1384  نامزد شورای ولایتی شد و اکنون دو دوره میشود که وکیل مردم در شورای ولایتی بغلان است.
شماره تماس: 0798994137
١٤- نوریه حمیدی:
نوریه حمیدی فرزند عبدالحمید در سال 1358در ولسوالی دهنه غوری چشم به جهان گشوده، دورۀ ابتدائیه و ليسه  را در لیسه  عزیزان ولسوالی دهنه غوری  به پایان رسانده است. خانم حميدى در دو دور انتخابات شوراهاى ولايتى عضو  اين شورا بوده و فعلاً محصل سال سوم پوهنځی علوم سیاسی پوهنتون حکیم سنایی در بغلان مى باشد.
شماره تماس: 0796040424
١٥- ندا  کیانی :
ندا  کیانی فرزند سید علاو الدین  در سال 1366 در  دره کیان ولسوالی دوشی ولایت بغلان  تولد شده ، دوره ابتدائیه و لیسه  را در لیسه  بى بى حواى شهر پلخمری به پایان رسانده و از  رشته حقوق  وعلوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گرديده است.  در سال 1388 نامزد دور دوم شورای ولایتى گرديد که بعداز برنده شدن  به صفت منشی شورا کارمیکرد.خانم کيانى در سال 1389 در منطقه  بند برق اول شهر پلخمری مورد حمله مسلحانه   قرار گرفت و به شدت مجروح شد. اکنون مسوول هفته نامه سیاه و سفید  و کابل  وعضو شورای ولایتی بغلان است.
شماره تماس: 079985555