ولايت پنجشير به شمول مرکز از هفت واحد ادارى تشکيل شده و علاوه بر آن که زمين هاى زراعت در ولايت بيشتر نيست؛ اما مردم آن مصروف زراعت و باغدارى ميباشند. تعداد ديگر باشندگان پنجشير مصروف کار معادن و سنگ هاى قيمتى هستند.
 ١- بازارک( مرکز):
اين شهر در شمال غرب پنجشير در سرحد ولايت بغلان موقعيت دارد و به داشتن ٧٣١ کيلومتر مربع مساحت و نفوس تخمينى  ٥٢ هزار تن از ٢٨ قريه تشکيل گرديده است. زمين زراعتى اين ولايت کم و مردم آن مصروف زراعت و باغدارى و تعداد ديگر آن مصروف کار در معادن سنگ هاى قيمتى ميباشند.
 ٢-ولسوالى پريان :
ولسوالى پريان، ولسوالى بزرگ ولايت پنجشير ميباشد که به داشتن نفوس تخمينى ٤٣هزار تن و مساحت ١٢٧٠ کيلومتر مربع در ٧٨ کيلومترى شمال مرکز پنجشير موقعيت دارد و با ولايات بدخشان، تخار، نورستان و بغلان همسرحد است. اين ولايت از ٦٧ قريه تشکيل شده.
 
٣-ولسوالى خنج :
ولسوالى جنج با داشتن مساحت ٦٨٨ کيلومتر مربع و نفوس تخمينى ١١٠ هزار تن از ١٥٤ قريه تشکيل شده که در ٢٥ کيلومترى شهر پاراخ موقعيت دارد. مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و باغدارى ميباشند.
 ٤-ولسوالى دره:
ولسوالى دره با داشتن مساحت ٧٠٩ کيلومتر مربع و نفوس تخمينى ٤٥ هزار تن در ٣٠ کيلومترى جنوب پنجشير موقعيت دارد. اين ولسوالى از ١٣٤ قريه تشکيل شده و با ولايات لغمان و کاپسا همسرحد است. مردم دره نيز مصروف استخراج معادن و زراعت ميباشند.
٥-ولسوالى رخه :
ولسوالى رخه با داشتن نفوس تخمينى ٤٥ هزار تن  در ٢ کيلومترى جنوب  شهر پاراخ در سرحد کاپيسا موقعيت دارد و از ٧٢ قريه تشکيل گرديده است.
 ٦-ولسوالى عنابه:
ولسوالى کوچک عنابه با داشتن نفوس تخمينى ٤٥ هزار تن  و ٣٤ قريه در ١٦ کيلومترى جنوب غرب مرکز پنجشير موقعيت دارد. زمين هاى زراعتى اين ولايت کم ؛ اما  باشندگان علاوه بر آن نيز مصروف زراعت و باغدارى ميباشند.
٧-ولسوالى شتل:
ولسوالى شتل با داشتن مساحت ٥٥ کيلومتر مربع و نفوس تخمينى ١٨ هزار تن در ٢٠ کيلومترى مرکز پنجشير موقعيت دارد. اين ولسوالى با ولايت بغلان همسرحد و از ٢٣ قريه تشکيل گرديده است.
٨-  ولسوالى آبشار:
ولسوالى آبشار با  داشتن نفوس تخمينى ٢٢ هزار تن در ٤٥کيلومترى شمال مرکز پنجشير موقعيت دارد و باشندگان آن مصروف زراعت استخراج معادن ميباشند.