١-اتحاديۀ زنان پنجشير:
اين اتحاديه درسال ١٣٨٩ خورشيدى به هدف رفاه و حل مشکلات زنان پنجشير تاسيس گرديده و مسووليت آن به دوش حميرا ميباشد.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٧٠٩٠١٨٤
 ٢-نهاد اجتماعى پنجشير دره:
اين نهاد درسال ١٣٨٦ خورشيدى به هدف پيشبرد فعاليت هاى اجتماعى و بلند بردن ظرفيت هاى زنان در اين ولايت تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٧٩٥٦٥٦٦
  ٣-انجمن فرهنگى قلم:
اين انجمن درسال ١٣٨٨ خورشيدى به هدف فعاليت هاى فرهنگى و کلتورى تاسيس گرديده و مسووليت آن به دوش محمدحنيف ميباشد.
شمارۀ تماس :  ٠٧٠٠٠٢٩١٥٦