چاريکار(پژواک،١٥ ميزان ٩٢): رياست معارف پنجشر مى گويد، هر چند پيشرفت در روند معارف اين ولايت صورت گرفته؛ اما هنوز هم يک سلسله مشکلات و چالش ها به جاى مانده اند.
عبدالمقيم حليمى رييس معارف اين ولايت به آژانس خبرى پژواک گفت که تمامى ١٥٠ مکتب اين ولايت فعال است.
 وى افزود که اين مکاتب شامل ٥٠  ليسه، ٤٥ متوسطه و متباقى مکاتب ابتدايه ميباشد.
به گفتۀ موصوف، ٤٥ هزار شاگرد مصروف تعليم در اين مکاتب ميباشد که ١٢ هزار تن آنها دختر است.
 حليمى مى گويد که يک انستيتيوت حسابدارى و پوهنځى تعليم و تربيه نيز فعاليت دارد.
به گفتۀ رييس معارف، از جمله مکاتب مرکز تنها ٩٠ مکتب آن از تعمير برخوردار است و کار اعمار ساختمان هاى متباقى جريان دارد.
مشکلات  و دست آورد ها :
 رييس معارف پنجشير مى گويد که نبود ساختمان ها ، لابراتور و آب آشاميدنى از عمده مشکلات فر راه روند معارف اين ولايت ميباشند.
وى افزود که نبود معلمين مسلکى نيز يکى از مشکلات بزرگ روند معارف اين ولايت است که از اثر شاگردان مکاتب تعليم درست کرده نمى توانند.
حليمى همچنان مى گويد که مکاتب اين ولايت از ديوار ها و ميدان هاى بازى نيز محروم اند که بعضى مشکلات را ايجاد کرده است.
وى همچنان گفت که آنها علاوه بر آن پيشرفت ها و دست آوردها نيز دارند و اکنون بيشتر از برخه نيمۀ مکاتب از تعمير برخوردار است.
به گفتۀ وى، کتابخانه ها در يکتعداد مکاتب پنجشير نيز ايجاد شده و ٦٨ تن از شاگردان اين ولايت به تحصيلات عالى معرفى گرديده که اين نيز يک مشکل بزرگ است.
معلمين و متعلمين :
شاگردان اين ولايت نيز از نبود معلمين مسلکى و  آب آشاميدنى صحى شکايت دارند. محمد ولى شاگرد صنف ١١ ليسۀ کرامان ولايت پنجشير مى گويد که آب آشاميدنى ندارد.
وى مى افزايد که براى به دست آوردن آب به ساحات دورتر ميروند که باعث ضايع شدن وقت درسى آنها ميشود.
 عبدالله يکى از شاگردان ديگر اين ليسه از نبود معلمين مسلکى شکايت دارد . وى به آژانس پژواک گفت که آين عده معلمين که صرف تا صنف ١٢ درس خوانده، بالاى تدريس حاکميت ندارند و ما نيز آز آنها اخذ کرده نمى توانيم .
مريم يکى از شاگردان ديگر اين ولايت خواست، تا ساختمان ها و سيستم آب آشاميدنى در مکاب پنجشير اعمار نمايد، زيراکه به علت نبود ساختمان مکتب آنها در مسجد درس ميخوانند.
امير الدين يکى از معلمين اين ولاين نيز با رياست معارف پنجشير انتقاد کرد که در بخش حل  مشکلات  معارف ناکام مانده و آنها امور تدريسى خود را در مساجد به پيش ميبرند.
مردم:
 حاجى ملنگ يکى از سران قومى پنجشير به آژانس پژواک گفت که يکتعداد مکاتب به ويژه مکاتب اناث درمناطق ديوارهاى احاطوى ندارد.
موصوف از حکومت خواست، تا اقدامات جدى در بخش امنيت و مصوونيت مکاتب اناث بر دارد و همچنان مشکل نبود معلمين مسلکى و آب آشاميدنى صحى در نظر گيرد.
صاحب نظر:
قارى شيرمحمد يکى از روشنفکران اين ولايت مى گويد، هر چند زمينۀ تعليم براى هزاران شاگرد در يکتعداد مکاتب پنجشير مساعد گرديده ؛ اما هنوز هم مشکلات زياد در بخش معارف اين ولايت وجود دارد.
وى علاوه بر تاييد  مشکلات مردم و شاگردان از حکومت خواست، تا گام هاى جدى جهت حل مشکلات فرا راه روند تعليمى پنجشير بردارد.