پاراخ(پژواک،٥ عقرب ٩٢):باشندگان ولايت پنجشير مى گويدکه کارهاى بازسازى در اين ولايت صورت گرفته ؛ اما به علت کمبود کارهاى بنيادى، تغييرات بيشتر در زندگى مردم ديده نميشود.
آنها مى گويد که علاوه  بر پلچک ها و جويچه ها براى زمين هاى زراعتى، ديوار هاى استنادى و پل بر فراز درياى اين ولايت نيز  ساخته شده است.
 شاويس باشندۀ منطقۀ بازارک پنجشير مى گويد که کارهاى بيشتر دربخش بازسازى اين ولايت صورت گرفته است.
وى به آژانس پژواک گفت که سرک اين ولايت قيريزى شده و کار بالاى سرک هاى يکتعداد ولسوالى هاى ديگر نيز جريان دارد.
وى افزود که کارهاى بيشتر توسط رياست انکشاف دهات اين ولايت در پنجشير صورت گرفته و اکنون ميخواهد تا نل هاى آب تصفيۀ شده چشمه هاى کوهستانى به خانه هاى مردم تمديد نمايد.
 وى افزود:(( مردم از بابت آب آشاميدنى صحى و زراعتى  با مشکل بود؛ اما اکنون اين مشکل آنها حل شده است.))
 احمد رشاد يکى از اعضاى شوراى انکشافى اين ولايت و باشندۀ ولسوالى حصه اول اين ولايت مى گويد که اتاق هاى سرد توسط رياست احياى و انکشاف دهات براى محصولات زراعتى آنها ساخته شده است.
 به گفتۀ رشاد، تنها از سوى بانک جهانى ٦٠٠ هزار دالر امريکايى در بخش بازسازى اين ولايت به مصرف رسيده است.
 مرتضى باشندۀ ولايت پنجشير به آژانس پژواک گفت که دهاقين اين ولايت مفاد زياد از برکت اعمار اتاق هاى سرد را به دست آورده است.
وى افزود، قبلا ميوه هاى زراعتى آنها خراب مى شد ؛ اما اکنون در اتاق هاى سرد نگهدارى و به قيمت خوب فروخته ميشود.
 عبدالعظيم خرمى رييس انکشاف دهاف پنجشير مى گويد که ٢٣٤ شوراهاى انکشافى به هدف پيش برد کارهاى بازسازى در اين  ولايت ايجاد کرده است.
به گفتۀ وى، کارهاى بازسازى در هماهنگى با اين شورهاى ١٢ نفرى پيش مى برد.
 به گفتۀ وى،  پول بازسازى که براى اعمار ديوار هاى استنادى، اعمار جويچه هاى براى زمين هاى زراعتى، پل ها و  خريد ماشين هاى زراعتى اختصاص داده شده، بالاى شوراهاى انکشافى مساويانه تقسيم ميشود
 عبدالکبير واثق والى پنجشير نيز مى گويد که کارهاى بازسازى در  پنجشير صورت گرفته ، اما هنوز هم نياز به کارهاى بنيادى در اين ولايت محسوس ميشود.
موصوف به آژانس پژواک گفت، زمين زرعتى اين ولايت خيلى کم و نياز است که براى پيشرفت زراعت  تلاش هاى بيشتر صورت گيرد.
 مسوولين رياست معارف پنجشير مى گويند که کارها و پيشرفت هاى زياد دربخش معارف اين ولايت صورت گرفته است.
به اساس معلومات اين رياست،از چند سال گذشته بدينسو تعداد زياد مکاتب از تعمير برخوردار شده اند.