پاراخ (پژواک،٥ عقرب ٩٢): باشندگان ولايت پنجشير از وضعيت امنيتى ولايت خود رضايت دارند و نيروهاى امنيتى مصمم هستند که به کسى اجازه مختل ساختن وضعيت امنيتى پنجشير نمى دهند.
شاه محمد يک تن از پاشندگان ولسوالى عنابه اين ولايت به آژانس خبرى پژواک گفت که امنيت ولسوالى و تمامى ولايت پنجشير تامين است.
 فريد احمد باشندۀ ولسوالى رخه ولايت پنجشير به آژانس پژواک گفت که افراد زياد در فضا صلح به مقبره احمدشاه معسود مى آيند.
اما وى افزود، افراديکه وارد ولايت پنجشير ميشوند، تحت نظارت شديد افراد امنيتى و مردم محل  قرار دارند.
 شمارى از محصلين پوهنتون پنجشير نيز از نگاه امنيت کدام مشکل نمى بينند؛ اما ميگويند که مخالفين مسلح تلاش دارند، تا امنيت اين ولايت مختل سازند.
عبدالله يکى از محصلين پوهنتون پنجشير گفت که مردم با نيرهاى امنيتى همکارى مى کنند ‎،  جوانان، موى سفيدان و ساير باشندگان ديگر مسووليت خود را در قبال امنيت ولايت پنجشير درک کرده اند.
ولايت پنجشير واقعا نيز از نگاه اجتماعى بهتر است و يگانه رويداد امنيتى اين ولايت چند ماه قبل صورت گرفت که عبارت از حمله انتحارى بالاى مقام ولايت بود که باعث تلفات يکتعداد پوليس گرديد.
عبدالکبير واثق، سخنگوى والى پنجشير نيز مى گويد که در مجموع وضعيت امنيتى اين ولايت  بهتر گرديده است.
 اما وى مى گويد که مخالفين مسلح در تلاش اند، تا وضعيت امنيتى ولايت پنجشير مختل و حضور خود را ثابت سازند؛ اما نيروهاى امنيتى برايشان اجازه نخواهند داد.
وى مى افزايد:(( ولايت پنجشير با ولايات کاپيسا، نورستان، بغلان و پروان همسرحد است و مخالفين مسلح دولت نيز تلاش دارند که وضعيت خوب امنيتي پنجشير از اين ناحيه مختل سازند.))
 به گفتۀ وى، علاوه بر تلاش هاى مخالفين مسلح تاکنون همچويک حادثه رخ نداده و اگر همکارى مردم ادامه يابند، پس مخالفين هيچ وقت موفق نخواهند شد.
سخنگوى والى مى گويد که کار بالاى ايجاد پوليس محلى در اين ولايت نيز جريان دارد و منظورى آن از مرکز دريافت کرده است.
 واثق افزود، وضعيت امنيتى پنجشير با ايجاد پوليس محلى هنوز بهتر خواهد شد.
نجيب الله آمرامنيت قوماندانى  امنيۀ پنجشير مى گويد که آنها تا حد نهايى تلاش دارند که وضعيت امنيتى پنجشير حفظ شود.
وى به آژانس پژواک گفت که به مخالفين مسلح هيچ وقت اجازه نمى دهد که وضعيت امنيتى پنجشير مختل سازند.
وى از مردم ولايت پنجشير خواست، تا به همکارى هاى خود دربخش امنيت، در آينده  نيز ادامه دهند.
موصوف همچنان به مردم اطمنان داد که تدابير امنيتى شديد در انتخابات آينده گرفته ميشود و آنها ميتوانند که در يک فضا مطمئن راى دهند.