١-د پنجشېر د ښځو ټولنه:
نوموړې ټولنې په ١٣٨٩ لمريز کال کې په فعاليت پيل کړى ، د ښځو د هوساينې او د ښځو د ستونزو له منځه وړلو په برخو کې کار کوي. ددغې ټولنې مسووله  حميرا ده .
د اړيکې شمېره: ٠٧٠٧٠٩٠١٨٤
٢-د پنجشېر درې ټولنيز بنسټ:
دغه بنسټ  په ١٣٨٦ لمريز کال کې په فعاليت پيل کړى ، د ټولنيزو چارو د پرمخ وړلو په برخه کې د ښځو د وړتيا د کچې په لوړولو کې کار کوي.
د اړيکې شمېره : ٠٧٠٧٩٥٦٥٦٦
 
٣-د کاروان قلم کولتوري ټولنه:
يادې ټولنې په ١٣٨٨ لمريز کال کې په فعاليت پيل کړى، ډېرى په کولتوري او فرهنګي برخو کې فعاليت کوي. مسوول يې  محمد حنيف دى
د اړيکې شمېره:  ٠٧٠٠٠٢٩١٥٦